Ekonomi och teknik

BÖCKER

Systemen, överflödet och det gemensamma, 317 sid, Atlas akademi/Premiss 2020

ISBN 978-91-8907708-9

Se Blogginlägg för Bakgrund och innehåll!

System. Att tänka över samhälle och teknik. Energimyndighetens förlag, 2012 (första upplagan 2002) 333 sid.
Detta är en bok som knyter samman min ursprungliga inriktning på matematik och teknik med senare års arbete i samhällsvetenskapliga miljöer. Vårt samhälle beskrivs allt oftare som ett systemsamhälle. Tekniska, ekonomiska, administrativa och sociala system får allt större omfattning och spelar en växande roll i våra liv. Fördjupade och kritiska kunskaper om system är därför inte bara viktiga i största allmänhet, utan nödvändiga om vi skall kunna styra vårt samhälle i demokratiska former. I boken presenteras de flesta forskningstraditioner som kan räknas in i system-forskningen. Den har en icke-teknisk, resonerande karaktär och jag kallar den ”en resguide snarare än en generalstabskarta, ett flygfoto snarare än en närbild”.

Kan beställas (gratis!) eller laddas ner från Energimyndigheten.

Överflödets politiska ekonomi är temat för en del av mitt pågående arbete: work in progress. Det mesta ”ekonomiska” tänkandet utgår från att vi är fattiga (ekonomi handlar om ”knappa resurser”!) medan vi i själva verket lever i ett överflöd, i varje fall om man ser tillgången till konsumtionsartiklar. Men samtidigt har vi hamnat i vad John K Galbraith 1958 (!) beskrev som ”privat överflöd, offentlig fattigdom”. En artikel som anger några huvudpunkter. Jag räknar med att fylla på med mera tankar och material, bland annat på bloggen.

ekonomipaplats

Ekonomi på plats. Centrum för kommunstrategiska studier CKS, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 2007.
Den här boken är den senaste i en kedja av böcker i vilka jag försöker formulera en grundsyn på ekonomi som överskrider några av de begränsningar som präglar gängse forskning och debatt. Jag försöker anlägga ett långt tidsperspektiv, och kan då belysa övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Att tjänster har en helt annan roll i ekonomin än varor och att deras produktivitetsutveckling är annorlunda blir centrala punkter. Det visar sig också nödvändigt att behandla allt det arbete som utförs utanför arbetsmarknaden och penningekonomin. I den här boken lägger jag också stor vikt vid lokal ekonomi, social ekonomi m.m. – kärt barn har många namn.

Ekonomi för en ny tid. Carlssons Bokförlag, Stockholm 1995, nytryck 1997, 370 sid.
Jag har kallat den Lärobok om industrisamhället och framtiden, och behandlar problematiska begrepp som tillväxt, värderingar och ideologier. Den centrala frågan gäller möjligheterna att skapa en ny svensk modell.

Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser. Carlssons Bokförlag 1991, 210 sid.
Denna bok är en samling artiklar, ursprungligen publicerade i bl a Broderskap och Stockholmstidningen. Titeln syftar på den världsåskådning eller ideologi som sätter penningen och marknaden i centrum för såväl individen som samhällslivet. är slut på förlaget, men finns på många bibliotek och vissa antikvariat.

Arbetets värde och tidens bruk – en framtidsstudie. Framtidsbilder, Liber Förlag 1980, omtryck 1981, 1983, 1984. 280 sid.
Detta är den första boken i kedjan om ekonomi, samhälle och teknik och är min mest spridda och lästa bok. Den lägger stor vikt vid obetalt arbete, men dess huvudriktning gäller om industrisamhället kan utvecklas till ett nytt slag av välfärdssamhälle.

Teknikpolitik. En bok om tekniken, människan och socialismen. Tidens förlag 1979.
Min första bok i ett allmänt och politiskt ämne. Den föregriper en hel av utgångspunkterna för mitt engagemang i tema Teknik och social förändring.

De nämnda böckerna är tyvärr alla slut på förlagen, men finns på många bibliotek och hos antikvariatsbokhandlare. Jag har kvar enstaka exemplar, så du kan alltid maila till mig och fråga!

ANTOLOGIER

Sådana utgör ofta goda plattformar för samarbete och för att belysa en frågeställning från olika håll. Här följer några av dem har jag medverkat i och skrivit om ekonomi och/eller teknik.

Det hållbara samhället. Redaktör Mats Friberg. Liber förlag 2014. 565 sid.
Detta är en bred samlingsbok, som återkommer till ämnet ”alternativen” som ivrigt bearbetades – av delvis samma människor – för 30 år sedan. Mitt bidrag i denna handlar om det post-industriella samhället och behovet av nya modeller för att vidareutveckla välfärden.

Sammanvävt. Det goda livet i vardagsforskningen. Tema T, Linköpings universitet 2011. Redaktörer Jenny Palm och Elin Wihlborg.
Detta är en antologi skriven till professor Kajsa Ellegård. Jag bidrar i den med en uppsats ”Om teknikens natur” som bland annat diskuterar Brian Arthurs viktiga bok The Nature of Technology (2009)

Boken kan fås (gratis!) från Tema T.

Idéer för framtiden. Tankar på vägen in i det nya sparbankslandet (2010). Antologi utgiven av Sparbanksakademin, redigerad av Filip Wijkström. Sparbanksakademins skriftserie 2010:1
I denna bok har jag skrivit om ”Stora system och det personliga ansvaret”. Den innehåller också bidrag av bland andra Torbjörn Fagerström, Lars Trägårdh, Kristina Alexandersson och Bengt K Å Johansson.

Spänningsfält. Tekniken Politiken Framtiden. Red Lennart Sturesson, Jane Summerton, Kajsa Ellegård, Svante Beckman. (Carlssons Bokförlag 2002).
Denna bok sammanställdes till min pensionering. Jag har inte själv skrivit i den men den innehåller en intressant panorering av mina intressen. Bland författarna finns bokens redaktörer i övrigt bland andra Bengt Göransson, Jan Owen Jansson, Louise Waldén och Charles Edqvist.

Kommunledning och samhällsutveckling. Red Leif Jonsson. Studentlitteratur 2007

Arbetsliv och samhällsförändringar. Red Björn Fjaestad och Lars-Erik Wolvén. Studentlitteratur 2005

Vår tids ekonomism. Red Geir Angell Øygarden, Umeå: Borea Bokförlag 2001

Titta också på de publikationer på engelska som finns på sidan In English. Där hittar du bland annat antologin Complex Technical Systems (1996).

 

 

Lämna ett svar