Fred, säkerhet och utveckling

Under de senaste åren (från 2010) har jag ägnat mycket tid och intresse åt säkerhets- och försvarspolitik – under antagandet att målet är att bidra till fred såväl med våra närmaste grannar som i det internationella och globala samhället. En fyllig redogörelse för den tiden och vad den inneburit av samarbete och publikationer återfinns i bloggartikeln Från vapenexport till vänskapliga förbindelser här.

Mänsklig säkerhet

I början av år 2015 inledde jag  ett samarbete med Robert Egnell, då professor vid Georgetown University; från höstterminen 2015 åter i tjänst, numera som professor och rektor, vid Försvarshögskolan. Vi har i samarbete med några andra personer startat nätmagasinet Mänsklig säkerhet, med avsikten att bredda den säkerhetspolitiska diskussionen utöver den snävt militära som tycks dominera för närvarande. Sedan våren 2016 ingår jag inte längre i redaktionen, men rekommenderar givetvis intresserade att publicera artiklar till nätmagasinet.

Böcker i omvänd kronologisk ordning.

Svensk säkerhetspolitik för fred (2018) är ett material som framställts på förslag av Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda. Det innehåller på 80 sid (inklusive 119 noter) bland annat tankar om krig, konflikt, ickevåld och säkerhet. Materialet finns tryckt och kan rekvireras genom Kristna fredsrörelsen ( joran.lindeberg@krf.se) eller laddas ner här.

Denna skrift blev uppmärksammad bland annat av Kungl. Krigsvetenskapsakademin, med en artikel av Olof Santesson. Ett redigerat utdrag om Ickevåld kom också in i samma nummer av tidskriften (Nr 1/2019).

Friendly relations – cooperation and dialogue between Russians and Swedes (2017) is a short version of Grannlaga (see below) published in cooperation with Swedish Pugwash Svenska Pugwash). It deals with relations between Russian and Swedish actors, mainly on a people-to-people basis. The thrust of the argument is in line with UN Charter, Article 1,2: ”To develop friendly relations among nations, based on respect for the principle of equal rights and self-determination of the peoples.” The text can be downloaded here.

Grannlaga. Kontakter med ryssar och Ryssland (2016). En bok (265 sid, eget förlag) som ganska utförligt redogör för existerande och potentiella kontakter mellan Sverige och Ryssland, med tyngdpunkt på civilsamhället och folk-till-folk. Den täcker områden som student- och forskarutbyten, vänorter, myndighetssamarbete, press och media, turism och kulturutbyten. Boken trycktes i 500 ex och är i stort sett slut (en kortversion på engelska finns dock, se ovan!). Den kan dock laddas ner som pdf-fil här.

Fred Säkerhet Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik. Lars Ingelstam och here.härAnders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 220 sid.
Försvarsdebatten är hetare än på mycket länge. Men trots att hotbilderna har förändrats dramatiskt de senaste decennierna – där internationell terrorism, cyberhot samt klimat och miljö intagit huvudroller – präglas diskussionerna fortfarande av en traditionell syn på försvaret. I boken tar vi ett grepp om de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna och tecknar en alternativ svensk politik som bättre kan bidra till hållbar fred i vår värld. Nyckeln är enligt vår argumentering en förskjutning av tyngdpunkten – från traditionellt militär beredskap till en aktiv och så långt möjligt förebyggande freds- och säkerhetspolitik inriktad mot såväl Östersjöområdet som andra arenor i en globaliserad värld.

Prislappar för fred och säkerhet. Lars Ingelstam och Anders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 60 sid.
Detta är en fortsättning på Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik. I Prislappar för fred och säkerhet tar vi ett konkret ekonomiskt grepp om de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna. Här illustreras hur måttliga tillskott i statsbudgeten, 1 respektive 2 miljarder kronor, skulle kunna förstärka insatserna för en aktiv svensk fredspolitik. Man kan betrakta den som en komplettering till Försvarsberedningens betänkanden, som trots en bred säkerhetspolitiska analys lämnar alla alternativ till det militära säkerhetstänkandet hängande i luften.

Vägval fred och säkerhet. En ny svensk politik. Lars Ingelstam och Anders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 32 sid.
Detta är en sammanfattning av de båda tidigare böckerna, men betonar ännu starkare behovet och möjligheterna av förtroendeskapande och förebyggande insatser i Östersjöområdet.

Peace Security Defence. Shifting the balance in Swedish policy.
En engelsk sammanfattning som i huvudsak är en översättning av den svenska sammanfattningen Vägval fred och säkerhet.

Samtliga dessa finns att köpa och ladda ner från Sveriges kristna råd.

Mitt intresse för området försvar och säkerhet ny-väcktes bland annat genom kontakt med ett projekt om vapenhandel som redan 2001 hade startats av Svenska Missionsrådet, Sveriges Kristna Råd och Kristna Fredsrörelsen samt Life and Peace Institute, den s k Göteborgsprocessen. I denna process hade man aktualiserat att kyrkorna borde påvisa skadeverkningarna med den internationella vapenhandeln. Jag noterade att kunskapen om de industrier och de politiska krafter som påverkade svensk vapenexport inte var spridd utanför ganska små kretsar. Det fanns inte heller mycket av oberoende forskning. Jag genomförde därför en resonerande kunskapsöversikt.

Vapen i Sverige och världen. Arbetsnotat nr 347, Tema T, Linköpings universitet, 2012. Den kan laddas ner genom att klicka här.
Ironiskt nog blev denna rapport färdig samtidigt som den s k Saudi-affären blev offentlig. Därefter har intresset för vapenexport varit högt, och frågan om vilka som borde få köpa svensktillverkade vapen utreds för närvarande av en statlig kommitté (FEX). En internationell konvention, Arms Trade Treaty, ATT, har förhandlats fram och trädde i kraft på juldagen 2014.

Ett tidigt och aldrig upphörande intresse har varit Sveriges roll och ansvar i en värld med fattigdom och stora klyftor. En uppsats från 1975, författad tillsammans med min vän och mångårige kollega Göran Bäckstrand, kom att få ett överraskande starkt genomslag. Den publicerades först i Dag Hammarskjöldfondens tidskrift. What Now, Development Dialogue no 1/2 1975. Vår uppsats hade rubriken “How much is enough? – another Sweden”. Där tecknade vi en möjlig förändring av konsumtionsmönster – ”another development” – som skulle ligga bättre i linje med en framtida global utveckling där klyftorna var mindre och en ny ekonomisk världsordning hade slagit igenom. Kritiken blev häftig i synnerhet inledningsvis, men debatten fortsatte i flera år och tankarna fick ett mer balanserat mottagande. En svensk översättning gavs ut som småskrift från Sekretariatet för framtidsstudier och fick stor spridning. Att den väckte debatt är nog inte så konstigt eftersom våra fem huvudförslag till förändring innebar:

  • tak för köttkonsumtionen
  • begränsningar i oljeanvändningen
  • bättre utnyttjande av byggnader
  • krav på hållbarare varor
  • inga privatägda bilar.

Hur mycket är lagom? Underlag för en debatt om rättvisa, hushållning och livsstil. Sekretariatet för framtidsstudier 1977 (omtryck)

Lämna ett svar