Fred, säkerhet och utveckling

Under de senaste åren (från 2010) har jag ägnat mycket tid och intresse åt säkerhets- och försvarspolitik – under antagandet att målet är att bidra till fred såväl med våra närmaste grannar som i det internationella och globala samhället. Följande fyra böcker är resultat av ett samarbete med Anders Mellbourn (bland annat f d chef för Utrikespolitiska Institutet och chefredaktör för Dagens Nyheter), med Margareta Ingelstam och Karin Nyberg Fleischer, liksom många andra, inom ramen för ett nätverk som skapades 2012 och hette Partnerskap 2014.

Från början av år 2015 har jag haft ett samarbete med Robert Egnell, då professor vid Georgetown University; från höstterminen 2015 åter i sin tjänst som lektor vid Försvarshögskolan. Vi har i samarbete med några andra personer startat nätmagasinet Mänsklig säkerhet, med avsikten att bredda den säkerhetspolitiska diskussionen utöver den snävt militära som tycks dominera för närvarande. Där kommer nya artiklar att publiceras i stort sett dagligen. Läs, sprid och kommentera! Artiklar till nätmagasinet välkomnas givetvis.

Fred Säkerhet Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik. Lars Ingelstam och Anders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 220 sid.
Försvarsdebatten är hetare än på mycket länge. Men trots att hotbilderna har förändrats dramatiskt de senaste decennierna – där internationell terrorism, cyberhot samt klimat och miljö intagit huvudroller – präglas diskussionerna fortfarande av en traditionell syn på försvaret. I boken tar vi ett grepp om de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna och tecknar en alternativ svensk politik som bättre kan bidra till hållbar fred i vår värld. Nyckeln är enligt vår argumentering en förskjutning av tyngdpunkten – från traditionellt militär beredskap till en aktiv och så långt möjligt förebyggande freds- och säkerhetspolitik inriktad mot såväl Östersjöområdet som andra arenor i en globaliserad värld.

Prislappar för fred och säkerhet. Lars Ingelstam och Anders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 60 sid.
Detta är en fortsättning på Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik. I Prislappar för fred och säkerhet tar vi ett konkret ekonomiskt grepp om de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna. Här illustreras hur måttliga tillskott i statsbudgeten, 1 respektive 2 miljarder kronor, skulle kunna förstärka insatserna för en aktiv svensk fredspolitik. Man kan betrakta den som en komplettering till Försvarsberedningens betänkanden, som trots en bred säkerhetspolitiska analys lämnar alla alternativ till det militära säkerhetstänkandet hängande i luften.

Vägval fred och säkerhet. En ny svensk politik. Lars Ingelstam och Anders Mellbourn. Partnerskap 2014/Sveriges Kristna Råd 2014. 32 sid.
Detta är en sammanfattning av de båda tidigare böckerna, men betonar ännu starkare behovet och möjligheterna av förtroendeskapande och förebyggande insatser i Östersjöområdet.

Peace Security Defence. Shifting the balance in Swedish policy.
En engelsk sammanfattning som i huvudsak är en översättning av den svenska sammanfattningen Vägval fred och säkerhet.

Samtliga dessa finns att köpa och ladda ner från Sveriges kristna råd.

Mitt intresse för området försvar och säkerhet ny-väcktes bland annat genom kontakt med ett projekt om vapenhandel som redan 2001 hade startats av Svenska Missionsrådet, Sveriges Kristna Råd och Kristna Fredsrörelsen samt Life and Peace Institute, den s k Göteborgsprocessen. I denna process hade man aktualiserat att kyrkorna borde påvisa skadeverkningarna med den internationella vapenhandeln. Jag noterade att kunskapen om de industrier och de politiska krafter som påverkade svensk vapenexport inte var spridd utanför ganska små kretsar. Det fanns inte heller mycket av oberoende forskning. Jag genomförde därför en resonerande kunskapsöversikt.

Vapen i Sverige och världen. Arbetsnotat nr 347, Tema T, Linköpings universitet, 2012. Den kan laddas ner genom att klicka här.
Ironiskt nog blev denna rapport färdig samtidigt som den s k Saudi-affären blev offentlig. Därefter har intresset för vapenexport varit högt, och frågan om vilka som borde få köpa svensktillverkade vapen utreds för närvarande av en statlig kommitté (FEX). En internationell konvention, Arms Trade Treaty, ATT, har förhandlats fram och trädde i kraft på juldagen 2014.

Ett tidigt och aldrig upphörande intresse har varit Sveriges roll och ansvar i en värld med fattigdom och stora klyftor. En uppsats från 1975, författad tillsammans med min vän och mångårige kollega Göran Bäckstrand, kom att få ett överraskande starkt genomslag. Den publicerades först i Dag Hammarskjöldfondens tidskrift. What Now, Development Dialogue no 1/2 1975. Vår uppsats hade rubriken “How much is enough? – another Sweden”. Där tecknade vi en möjlig förändring av konsumtionsmönster – ”another development” – som skulle ligga bättre i linje med en framtida global utveckling där klyftorna var mindre och en ny ekonomisk världsordning hade slagit igenom. Kritiken blev häftig i synnerhet inledningsvis, men debatten fortsatte i flera år och tankarna fick ett mer balanserat mottagande. En svensk översättning gavs ut som småskrift från Sekretariatet för framtidsstudier och fick stor spridning. Att den väckte debatt är nog inte så konstigt eftersom våra fem huvudförslag till förändring innebar:

  • tak för köttkonsumtionen
  • begränsningar i oljeanvändningen
  • bättre utnyttjande av byggnader
  • krav på hållbarare varor
  • inga privatägda bilar.

Hur mycket är lagom? Underlag för en debatt om rättvisa, hushållning och livsstil. Sekretariatet för framtidsstudier 1977 (omtryck)

Kommentera